La Generalitat Valenciana suspén els permisos per a crema fins al 15 d’octubre

A causa de les especials condicions de risc que es deriven de l’actual situació d’escassetat de pluges en la Comunitat Valenciana, la Generalitat ha decidit suspendre totes les autoritzacions de crema en terrenys forestals i zones d’influència forestal fins al 15 d’octubre.

La Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals ha emés una nova resolució, en virtut de les condicions actuals d’elevat risc d’incendis forestals, que modifica el període de crema de marges de cultiu o d’eliminació de residus agrícoles o forestals mitjançant l’ús del foc. Esta resolució està en vigor des de la seua publicació fins al 15 d’octubre de 2024.

Principals punts a considerar:

  • Suspensió general de totes les accions o activitats que impliquen crema en terrenys forestals i zones d’influència forestal, llevat d’excepcions regulades.
  • No s’autoritzaran noves cremes de marges de cultiu o residus agrícoles o forestals en les zones especificades.
  • Excepcions específiques per a l’eliminació de residus vegetals procedents de restolls palla d’arròs en l’entorn de l’Albufera de València.

És fonamental que totes les entitats locals complisquen i facen complir estes disposicions per protegir el nostre entorn i previndre riscos majors.

Per a qualsevol consulta o aclariment, poden dirigir-se a la Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals.

Agraïm la seua col·laboració i compromís amb la seguretat i el benestar dels nostres municipis.

 

NOTA INFORMATIVA REFERIDA A LA RESOLUCIÓ DE 15 D’ABRIL DE 2024, DEL  DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS, PER LA QUAL ES  MODIFICA EL PERÍODE DE CREMA DE MARGES DE CULTIU O D’ELIMINACIÓ DE  RESIDUS AGRÍCOLES O FORESTALS MITJANÇANT L’ÚS DEL FOC. 

Donada les especials condicions de risc d’incendis forestals que estan afectant  la Comunitat Valenciana, i en vista que no hi ha previsió de canvi en els pròxims  dies, s’ha considerat necessari prendre les mesures adequades per a minimitzar  el nombre d’incendis. 

Per això, queden prohibides de manera excepcional les cremes de marges de  cultiu o de residus vegetals en aquelles parcel·les situades en terrenys forestals,  confrontants o situats en la Zona d’Influència Forestal. Per tant, en les parcel·les  situades a més de 500 metres de distància de terrenys forestals, podrà  continuar-se amb l’activitat de crema en les mateixes condicions que existien  prèviament a la publicació de la resolució. 

En el visor cartogràfic de l’Institut Cartogràfic Valencià es disposa de la capa  “Zona d’Influència Forestal (ZIF) 500 m” que indica les àrees que es troben a  menys de 500 metres de terrenys forestals i, per tant, sobre les quals s’ha prohibit  la crema. Pot accedir-se al visor a través del següent enllaç: 

VISOR 

La ruta d’accés a la capa és la següent: Medi Ambient > Prevenció d’Incendis >  Zona d’Influència Forestal (ZIF) 500 m, i és visible a partir de l’escala 1.50.000. 

En el punt quint de la Resolució s’establixen excepcions puntuals a l’aplicació,  sempre de caràcter extraordinari.  

S’establixen les següents situacions i procediments per a sol·licitar estes  excepcions: 

  • Parcel·les en les quals es troben residus agrícoles que hagen de ser  eliminats per raons fitosanitàries mitjançant l’ús de foc: Els titulars  dirigiran sol·licitud al Servici de Sanitat Vegetal de la Conselleria  d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, acompanyada d’un informe tècnic  elaborat per un professional col·legiat amb competències en sanitat  vegetal i que justifique la necessitat de crema i la impossibilitat d’ús de  mètodes alternatius. Validat l’informe per part de Sanitat Vegetal, si escau,  el Director General de Prevenció d’Incendis Forestals emetrà resolució  favorable a la crema. 
  • Parcel·les en les quals s’hagen arrancat cultius llenyosos prèviament a la  publicació de la resolució i estiguen pendent de crema per a la  replantació o transformació: Els titulars dirigiran sol·licitud al Servici de  Sanitat Vegetal de la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.  Comprovada la necessitat per part de personal de la citada Conselleria, el 

Director General de Prevenció d’Incendis Forestals emetrà resolució  favorable a la crema. 

En tots dos casos, les sol·licituds podran presentar-se en qualsevol registre  oficial, preferentment en l’Oficina Comarcal Agrària a la qual pertanga  l’explotació, o bé a través del tràmit telemàtic genèric: 

PROCEDIMENT 

Finalment, és important remarcar que estes mesures tenen un caràcter  excepcional i, tal com indica el punt sext de la resolució, si les circumstàncies  que han motivat la seua publicació canviaren, es podria publicar una altra  resolució que autoritzara de nou les cremes.

Comparteix:

17 abril, 2024

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies