Avís Legal

Inici » Avís Legal

Avís Legal (www.santapola.es)

BLANC
1. Identificació del titular i objecte

El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l’accés i l’ús del lloc web (http://santapola.es), d’ara en avant “Web Municipal”, del qual és titular l’Ajuntament de Santa Pola (Alacant).

  • Titular de la web www.santapola.es , d’ara en avant el “lloc web”: Ajuntament de Santa Pola (d’ara en avant “l’Ajuntament” o “el titular”)
  • NIF: P0312100A
  • Domicili social: Plaza de la Constitució núm. 1, 03301, Santa Pola (Alacant)
  • Nom D.P.D.: Martin Lopez Escartin Advocat ICAM 103516.

Podrà posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic: info@santapola.es o mitjançant el següent número de telèfon 965 411 100.

Aquest escrit de condicions regula l’accés i navegació dels usuaris a través del present lloc web.

Amb el mer accés a la pàgina web, vosté accepta aquestes condicions. El titular podrà modificar en qualsevol moment el contingut i finalitat d’aquest lloc web, així com de les condicions.

L’ús d’aquesta web municipal, s’ofereix per a facilitar l’accés públic a la informació de què disposa, així com proporcionar serveis dins del seu àmbit d’actuació, implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en què l’usuari accedisca a aquest, sense perjudici de les condicions particulars que pogueren aplicar-se a alguns dels serveis concrets que es proporcionen en aquesta.

Un usuari es considera a la persona que visita el nostre lloc web, i per tant, accepta les presents condicions. Addicionalment, proporcionem informació sobre els drets i obligacions dels usuaris en relació amb la navegació a través del nostre lloc web, així com les responsabilitats que pogueren derivar-se.

2. Regles d'ús del lloc web

El usuario se compromete a hacer un uso conforme las presentes condiciones generales, siendo las consecuencias de su actuación de su exclusiva responsabilidad. Se prohíben realizar acciones ilegales a través de esta pagina web.

Esta responsabilidad se extiende a la información aportada por el usuario en cualquier momento, y en especial, en el momento de llevar a cabo, si fuera necesario, el registro en el sitio web. En el caso de que se le proporcione una contraseña de acceso, el usuario será responsable de su uso diligente y confidencial.

Para el envío de formularios de contacto, sugerencias, etc. es necesario cumplimentar un formulario que recogerá entre otros, datos personales, que serán necesarios para la prestación de los servicios solicitados. Dichos datos personales serán incorporados a un fichero de datos de carácter personal responsabilidad del Ayuntamiento de Santa Pola. El tratamiento de estos datos personales se regirá por lo indicado en nuestra Política de Protección de datos:

Política de protección de datos

Conforme a la legislación sobre protección de datos de carácter personal, y sus principios de tratamiento, dichos datos han de ser verdaderos, exactos, completos y actualizados, siendo el usuario el único responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionar al Ayuntamiento de Santa Pola o a cualquier tercero a causa de la falsedad, inexactitud, insuficiencia o no actualización de los mismos.

El hecho de que los datos proporcionados sean inexactos o resulten incompletos, podría ocasionar deficiencias en la prestación de los servicios solicitados, o incluso la imposibilidad de que éstos sean proporcionados.

3. Propietat intel·lectual i industrial

Els continguts prestats per l’AJUNTAMENT DE SANTA POLA, així com els continguts abocats en la xarxa a través de les seues pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines Web com als seus continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit d’AJUNTAMENT DE SANTA POLA.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i especialment, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial d’AJUNTAMENT DE SANTA POLA o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seua inclusió en els diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formen part de les pàgines Web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització d’aquestes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resulten aplicables. L’incompliment de l’assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seua sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguen explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, íntegrament o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formen part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit de l’AJUNTAMENT DE SANTA POLA.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per l’AJUNTAMENT DE SANTA POLA, així com la seua traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posen a la disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguen sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

L’AJUNTAMENT DE SANTA POLA és lliure de limitar l’accés a les pàgines web, i als productes i/o serveis en ella oferits, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguen fer-li arribar a través de l’e-mail.

L’AJUNTAMENT DE SANTA POLA, en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seues pàgines Web puguen abocar-se en la xarxa continguts o opinions, considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol mode, fomenten la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells usuaris que envien a les pàgines web de l’AJUNTAMENT DE SANTA POLA, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, llevat que expressen de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en els quals per la naturalesa dels serveis o continguts això siga possible, s’entén que autoritzen l’AJUNTAMENT DE SANTA POLA per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a l’AJUNTAMENT DE SANTA POLA, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estiga previst legalment. Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel només fet d’enviar per e-mail tals observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part de l’AJUNTAMENT DE SANTA POLA.

D’acord amb l’assenyalat en el paràgraf anterior, l’AJUNTAMENT DE SANTA POLA queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines Web, sense que per això puga entendre’s que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualssevol de les facultats morals de dret d’autor que els usuaris pogueren ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualssevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer puga beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formen part de les pàgines Web, o de l’esforç dut a terme per l’AJUNTAMENT DE SANTA POLA per al seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que puga establir-se en direcció a les pàgines Web de l’AJUNTAMENT DE SANTA POLA, sense el consentiment previ, exprés i per escrit de l’AJUNTAMENT DE SANTA POLA. Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de l’AJUNTAMENT DE SANTA POLA sobre les pàgines Web i tots els continguts d’aquestes.

L’AJUNTAMENT DE SANTA POLA no assumirà cap responsabilitat davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es puga accedir directament o a través de bàners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites de l’AJUNTAMENT DE SANTA POLA.

4. Enllaços

La presència d’enllaços de tercers en el lloc web no constitueix activitat publicitària o recomanació per a la utilització del lloc web del tercer, o la possible contractació de serveis o productes que s’oferisquen en el destí.

El titular no assumeix cap mena de responsabilitat relacionada amb el contingut, pràctiques o disponibilitat dels llocs webs tercers.

El titular podria posar a la disposició dels usuaris enllaços als seus perfils de xarxes socials. El titular no manté cap mena de relació amb aquestes plataformes i no comparteix informació privada amb ells sobre els seus usuaris. L’accés a aquestes xarxes socials a través del lloc web podria implicar l’autenticació de l’usuari en aquesta xarxa social, no controlant per tant l’Ajuntament aquest entorn.

5. Plugins o complements de xarxes socials

El present Lloc web de l’Ajuntament de Santa Pola integra plugins o complements de xarxes socials com ara Facebook, Twitter, Flickr Youtube, etc. Respecte a dites plugins, l’usuari del lloc web haurà de tindre en compte el següent:

Si està registrat com a usuari en la xarxa social i en visitar el Lloc web de l’Ajuntament de Santa Pola té la sessió oberta en qualsevol d’aquestes xarxes socials, en fer “clic” en els seus plugins, la xarxa social rebrà la informació que li indica que ha visitat el Lloc. A més proporcionarà informació sobre el seu perfil d’usuari en eixa xarxa social (nom, email, foto, etc.).

Si no està registrat en la xarxa social, o no té la sessió oberta mentre visita el Lloc de l’Ajuntament de Santa Pola pot ser que la xarxa social reba i emmagatzeme almenys la seua adreça IP.

Si no desitja que una xarxa social recopile les dades personals ací detallades, ni que els compartisca amb nosaltres ni amb tercers, consulte la política de privacitat de la xarxa social corresponent i tanque sessió en la mateixa abans de visitar el Lloc web de l’Ajuntament de Santa Pola. També podrà eliminar les cookies existents que haja instal·lat la xarxa social en el seu ordinador usant les funcions del seu navegador.

6. Confidencialitat i protecció de dades personals

El titular tractarà les dades personals que ens facilite a través de la seua navegació a través del lloc web, de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Per a més informació, consulte la política de privacitat.

El titular utilitza cookies en el present lloc web. Per a més informació, consulte la política de cookies.

    1. POLÍTICA DE PRIVACITAT – DEURE D’INFORMACIÓ CONFORME AL RGPD 679/2016 i a la EL 3/2018.L’usuari que accedeix a posar les seues dades en els formularis de contacte d’aquesta pàgina web, conforme a l’exposat en aquest paràgraf d’aquest avís legal, DECLARA I MANIFESTA EXPRESSAMENT QUE: Autoritza expressament l’entitat EXCM. AJUNTAMENT DE SANTA POLA amb domicili en PLAÇA DE LA CONSTITUCION Núm. 1 DE SANTA POLA (ALACANT) a la recollida i tractament de les dades de caràcter personal de qui signatura, o actua com a representant legal, tutor o curador, d’alguna persona menor d’edat. Així mateix declara que se li ha informat convenientment sobre la taula que es presenta en relació al dret recollit en l’art. 13 del RGPD.
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
FITXER DE DADES D’USUARIS
RESPONSABLE EXCMO AJUNTAMENT DE SANTA POLA
Plaza de la Constitució núm. 1
03130 Santa Pola (Alacant)
FINALITAT PREVISTA Gestió de les dades introduïdes en els formularis de recollida de dades de la pàgina web. Nom i dades de contacte.
Gestió de les dades recollides en la SEU ELECTRONICA. Quant a documentació electrònica presentada a l’Ajuntament.
D.P. o.(Data Protection Officer) MARTIN LÓPEZ ESCARTIN – Advocat ICAM 103516
LEGITIMACIÓ Consentiment exprés de l’interessat.
En qualsevol moment Vosté pot revocar el seu consentiment mitjançant escrit dirigit al DPO en la Seu Electrònica. https://santapola.sedelectronica.es
Regulació legislativa en la qual la persona puga ser interessat conforme a la llei 39/2015.
TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES No es farà transferència internacional de dades.
DESTINATARIS DE CESSIONS DE DADES Entitats que gestionen serveis per a l’Ajuntament de Santa Pola.
No se cediran dades llevat que siga necessari per a complir amb la pròpia prestació sol·licitada.
No se cediran dades excepte per mandat legal.
DRETS Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat,
Dret a sol·licitar la seua rectificació o supressió,
Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament,
Dret a oposar-se al tractament,
Dret a la portabilitat de les dades
Dret a l’exclusió publicitària.
INFORMACIÓ ADDICIONAL Pot veure la nostra política de privacitat en: https://santapola.sedelectronica.es/privacy.1
El termini de conservació de les dades serà d’un any. Excepte mandat legal al contrari.
COM EXERCITAR ELS SEUS DRETS Sol·licite els nostres formularis per a l’exercici de drets en:
Seu Electrònica (https://santapola.sedelectronica.es) o per correu ordinari a l’Ajuntament de Santa Pola a l’Att. del Delegat de Protecció de dades.
En tot cas pot Vosté presentar una reclamació en l’Agència Espanyola de Protecció de dades. Carrer Jorge Juan núm. 6 – Madrid.

 

Es prohibeix el que menors de 14 anys posen les dades en els nostres formularis de recollida de dades, atés que és contrari a l’art. 8 RGPD, en cas de necessitar el consentiment d’un menor, haurà de donar-lo i per tant recollir dades de la persona que ostenta la Pàtria Potestat i/o tutela del menor.

La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps degut als possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència d’Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent en cada moment. És per això que l’Ajuntament de Santa Pola es reserva el dret a modificar el present avís legal per a adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís en què s’accedisca als websites, així com a pràctiques del sector. Li demanem que revise aquest avís legal periòdicament.

7. Responsabilitat

El titular s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de qualsevol mal que poguera patir l’usuari, o en conseqüència qualsevol tercer, produït per l’accés i utilització del lloc web, per la impossibilitat d’accés, per confiar en la informació facilitada en el mateix o en accedir a terceres pàgines objecte de reexpedició.

El titular no serà responsable dels danys produïts per qualsevol que infringisca les presents condicions o els sistemes de seguretat del lloc web.

El titular no serà responsable dels continguts publicats o emmagatzemats en qualsevol mitjà posat a la disposició de l’usuari en el lloc web. No obstant això, tan prompte com tinga coneixement d’un contingut contrari a la normativa vigent, es compromet a retirar-lo com més prompte millor.

El titular no serà responsable dels possibles errors en la pàgina web, de virus i/o altres components nocius i de les circumstàncies de força major que influïsquen en la continuïtat del lloc web o puguen causar danys als usuaris.

En qualsevol cas, l’Ajuntament ha realitzat tots els esforços necessaris per mantindre el lloc web actualitzat, amb una informació fiable i de qualitat, així com segur i en continu funcionament, adoptant totes les mesures necessàries des del punt de vista jurídic-organitzatiu i tècnic.

En cas que l’usuari considere que existeix en el lloc web algun contingut que poguera ser contrari a la legalitat, o tinga sospites de l’incompliment d’algun dels punts d’aquestes condicions, li reguem que el notifique de manera immediata mitjançant les vies de contacte establides.

8. Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de qualsevol qüestió litigiosa relacionada amb el present lloc web, serà aplicable la legislació espanyola vigent en el moment del litigi, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals d’Alacant.

9. Suspensió del lloc web

El Ayuntamiento podrá en cualquier momento suspender el funcionamiento de su sitio web, con o sin previa notificación, y sin que el usuario tenga posibilidad de exigir indemnización alguna por esta causa.

Versió 1.0 agost 2022

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies