Portal Contribuent

Portal Tributari

Delegats imposats IBI, IAE, Plusvàlua

Inici » Portal Contribuent

Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)

Procediment de sol·licitud d’exempció del pagament de l’impost de vehicles de tracció mecànica per discapacitat d’igual o superior al 33%

Es presentaran en registre d’entrada els següents documents:

1. Sol·licitud de l’exempció.

Descarregar sol·licitud

2. Fotocòpia de l’acreditació del grau de discapacitat. Igual o superior a un 33%.

3. Fotocòpia del permís de circulacuión del vehicle.

4. Declaració jurada que el vehicle és per a ús exclusiu del discapacitat/a . Així com de què no es gaudeix d’aquesta exempció per més d’un vehicle simultaneamente. Aqui li posem a la seua disposició un formulari per a tal ús.

Descarregar declaració jurada

S’estableixen les següents bonificacions:

  • Vehicles de motor elèctric: gaudiran d’una bonificació de la quota del 75%.
  • Vehicles híbrids: bonificació del 30%.

Es presentaran en registre d’entrada els següents documents: 1. Sol·licitud de la bonificació:

Descarregar sol·licitud

2. Fotocòpia de la targeta d’Inspecció Tècnica de Vehicles.

Aquest tràmit es realitzarà sempre de manera presencial.

Els documents es presentaran en l’Oficina de Rendes de l’Ajuntament de Santa Pola situada en la 1a Planta.

1. Documentació d’identificació de l’interessat (en vigor):

– Nacionals: DNI (o, en defecte d’això, passaport o permís de conducció).

– Comunitaris: Targeta de residència o Certificat del Registre de ciutadà de la Unió o NIE, més el Passaport o document d’identitat del país d’origen.

– No comunitaris: Targeta de residència o Certificat del Registre de ciutadà de la Unió o NIE, més el Passaport.

2. Justificant del canvi de domicili:

– DNI, certificat d’empadronament, targeta censal, … Si no hi ha canvi de municipi, bastarà amb un rebut d’aigua, llum, gas, … S’haurà d’acreditar el domicili complet, inclòs portal, pis i lletra, i tots aquells elements que permeten diferenciar clarament l’habitatge.

Aquest tràmit es realitzarà sempre de manera presencial. Els documents es presentaran en l’Oficina de Rendes de l’Ajuntament de Santa Pola situada en la 1a Planta.

Documents a presentar:

1. Documentació d’identificació de l’interessat (en vigor):

– Nacionals: DNI (o, en defecte d’això, passaport o permís de conducció).

– Comunitaris: Targeta de residència o Certificat del Registre de ciutadà de la Unió o NIE, més el Passaport o document d’identitat del país d’origen.

– No comunitaris: Targeta de residència o Certificat del Registre de ciutadà de la Unió o NIE, més el Passaport.

2. Justificant del canvi de domicili:

– DNI, certificat d’empadronament, targeta censal, … Si no hi ha canvi de municipi, bastarà amb un rebut d’aigua, llum, gas, … S’haurà d’acreditar el domicili complet, inclòs portal, pis i lletra, i tots aquells elements que permeten diferenciar clarament l’habitatge.

3. Documentació del vehicle:

– Permís de circulació.

– Targeta d’ITV amb el reconeixement en vigor.

Fraccionaments i Ajornaments

Es pot sol·licitar a traves de la Seu Electrònica de l’Ajuntament, punxant en el següent enllaç:

Anar al tràmit

Es necessita certificat digital, si no disposa d’ell, pot obtindre-ho en l’Agència de Desenvolupament Local.

Pot descarregar, emplenar i entregar signat en el Registre General el següent document:

Formulari fraccionament-ajornament deutes de més de 5.000€

Formulari fraccionament-ajornament deutes de menys de 5.000€

Al costat del formulari de sol·licitud, s’haurà de presentar el justificant que acredite la titularitat del seu compte bancari (fotocòpia de rebut de qualsevol subministrament, etc.)

Aprovades per Junta de Govern Local l’11 de desembre de 2015.

1. – El pagament de les liquidacions tributàries i no tributàries podran ajornar-se o fraccionar-se en els termes previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en l’RD 939/2005, de 29 de juliol pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació, així com en les presents normes.

2. – La sol·licitud d’ajornament/fraccionament haurà de presentar-se dins del període voluntari de pagament donat a aquest efecte.

3. – Aquestes normes seran aplicables a les liquidacions tributàries i no tributàries l’import de les quals excedisca de 200,00 euros, amb excepció dels deutes que es regisquen per les seues normes específiques.

4. – El venciment dels terminis coincidirà amb els dies 10 de cada mes.

5. – Totes les quantitats que s’ajornen o fraccionen generaran l’interés de demora a què es refereix l’article 26 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. En els supòsits d’ajornament o fraccionament de deutes garantits íntegrament, l’interés de demora exigible serà l’interés legal.

6. – Amb caràcter general, no s’acceptarà l’ajornament o fraccionament de pagament d’aquells subjectes passius que siguen deutors a la Hisenda Municipal en via executiva, llevat que al propi temps, l’interessat acredite el seu ajornament o fraccionament, davant Summa-Gestió Tributària, justifique el pagament de les mateixes o la seua improcedència.

7. – Per a la concessió de qualsevol ajornament o fraccionament serà obligatori domiciliar els pagaments corresponents en un compte bancari de la qual siga titular l’interessat.

8.– En cas d’aportar garantia, l’import a garantir estarà constituït per la suma del principal del deute i els interessos de demora previstos, més un 25%. No s’exigirà quan el deute a fraccionar o ajornar no excedisca de 5.000,00 euros.

9. – Els fraccionaments podran ser fins a 24 mesos, sempre que es complisca la condició que el nominal de la fracció resulte igual o superior a 100,00 euros.

Els ajornaments podran ser com a màxim per 12 mesos.

En cas d’aportar-se garantia suficient, podran estendre’s els terminis anteriors.

10. – Sol·licitat un fraccionament o ajornament de pagament per un període superior al previst en el punt anterior, es concedirà pel termini màxim establit.

11. -En els supòsits d’ajornament, si arribat el venciment del termini concedit no s’efectuara el pagament, es procedirà a dictar la provisió de constrenyiment, que inclourà tant el deute ajornat com els interessos generats, iniciant-se aquest procediment.

12. – En els supòsits de fraccionament, si arribat el venciment d’un qualsevol dels terminis, aquest no s’efectuara, es dictarà provisió de constrenyiment per la fracció no pagada i els interessos generats, a fi d’iniciar aquest procediment. De no pagar-se l’import corresponent en el termini establit en l’article 62.5 de la Llei 58/2003, es consideraran vençudes totes les fraccions pendents, que s’exigiran pel procediment de constrenyiment.

T’interessa…

Domiciliacions

De manera “Telemàtica”:
(necessari signatura digital)

A través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament:

Tràmit domiciliació

Pot obtindre el seu certificat digital en l’ADL

A través de “Email”:

Pot descarregar, emplenar i enviar el formulari adjunt a domiciliaciones@santapola.es

Formulari Domiciliació

Sol·licituds…

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies