Infraestructures

Tràmits Taxis

Inici » Àrees » Infraestructura

Ocupació de Via Pública

La tramitació de quioscos s’emporta des de mercats, pots accedir a tota la informació des del següent enllaç:

Anar a Quioscos

1.- Es presenta la sol·licitud (com a mínim amb un mes d’antelació a la data d’instal·lació) indicant la ubicació de la instal·lació (d’entre les propostes per l’Ajuntament), en el registre d’entrades de l’Ajuntament. 2.- Una vegada rebut en el Negociat d’Infraestructura i existisca informe favorable de la Policia Local s’emetran les següents liquidacions:

 • Les taxes corresponents a l’ocupació de via pública (l’import es calcularà en funció dels metres i dies de la instal·lació més 103,50 € per ingrés de fiança)
 • Taxes per tramitació d’expedient (41,40 €).

3.- Aportat a l’Ajuntament el justificant de pagament de les taxes esmentades, s’eleva a Junta de Govern Local proposta del Regidor per a la seua autorització. 4.- Es notificarà l’acord referit. Sol·licitud de campanyes publicitàries

1.- Amb una antelació d’1 mes anterior a la instal·lació es presentarà en registre d’entrada de l’Ajuntament la següent documentació:

 • Declaració Responsable
 • Memòria descriptiva de l’activitat (emplaçament, dimensions, superfície i elements a instal·lar).
 • Certificat d’Assegurança de Responsabilitat Civil conforme al model.
 • Certificat d’homologació de l’inflable.
 • Certificació d’inspecció anual.
 • Justificants del pagament de les taxes (l’import de la liquidació es calcularà en funció dels metres i dies de la instal·lació més ingrés de fiança conforme a l’ordenança fiscal) i una altra liquidació de 41,40 € per tramitació d’expedient.
 • Acreditació anemòmetre.

2.- Una vegada rebut en el Negociat d’Infraestructura i existisca informe favorable de la Policia Local i del Serveis Tècnics Municipals, es notifica l’autorització al sol·licitant que, abans de la posada en funcionament de la instal·lació, haurà de presentar:

 • Certificat de muntatge i supervisió.
 • Certificat d’instal·lació elèctrica, si escau.
 • Certificat d’instal·lació d’extintors.

Horts Urbans

Per a l’obtenció d’una parcel·la en els horts urbans municipals que actualment existeixen i estan en funcionament a Santa Pola, serà necessari:

 1. Estar empadronat a Santa Pola
 2. Estar al corrent en el pagament de les Obligacions Tributàries amb l’Ajuntament.

Situació dels horts urbans:

 • GRAN ALACANT: Avda. Carabassi, cantonada C/Roda
 • SANTA POLA: C/ Caridad, 55, cantonada C/ Ganaderos.

Ordenança reguladora

2023-Llistat admesos i exclosos horts urbans

2023-Acta sortege horts urbans

1. Presentar en el registre d’entrada de l’Ajuntament els següent documents:

 • Sol·licitud i declaració jurada
 • Fotocòpia del DNI o document que legalment li substituïsca
 • Informe mèdic de trobar-se capacitat per a l’exercici de labors agrícoles

2.- Des del Negociat d’Infraestructura es comprova que existeixen parcel·les vacants i eleva la proposta a la Junta de Govern Local per a la seua autorització si escau.

3.- Notificat l’acord d’autorització a l’interessat, aquest haurà de dirigir-se a l’empresa concessionària Hidraqua per a donar d’alta el comptador d’aigua (Serà a càrrec de l’usuari la despesa del consum d’aigua corresponent a la parcel·la de la qual tinga l’autorització).

4.- Per al lliurament de les claus de l’Hort i normes d’ús d’aquest, haurà d’aportar en el Negociat d’Infraestructura el contracte d’alta de Hidraqua, justificant del pagament de les taxes (50 € a l’any) i 20,70 € per tramitació d’expedient,i el document de compromís signat que serà facilitat pel negociat.

1. Realitzar el tràmit a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament (necessari signatura digital):

Anar al tràmit

2.- Des del Negociat d’Infraestructura es comprova que existeixen parcel·les vacants i eleva la proposta a la Junta de Govern Local per a la seua autorització si escau.

3.- Notificat l’acord d’autorització a l’interessat, aquest haurà de dirigir-se a l’empresa concessionària Hidraqua per a donar d’alta el comptador d’aigua (Serà a càrrec de l’usuari la despesa del consum d’aigua corresponent a la parcel·la de la qual tinga l’autorització).

4.- Per al lliurament de les claus de l’Hort i normes d’ús d’aquest, haurà d’aportar en el Negociat d’Infraestructura el contracte d’alta de Hidraqua, justificant del pagament de les taxes (50 € a l’any) i 20,70 € per tramitació d’expedient,i el document de compromís signat que serà facilitat pel negociat.

En cas de renúncia abans del venciment de termini de la llicència, hauran de presentar sol·licitud de baixa acompanyada amb les claus i la baixa del contracte de Hidraqua en el registre d’entrades de l’Ajuntament Haurà de deixar-se la parcel·la en condicions anàlogues a les que tenien quan van ser cedides a l’adjudicatari, sense que la terra haja sigut modificada substancialment per aportacions externes, excepte els abonaments orgànics o els expressament autoritzats, en cas contrari s’iniciarà l’expedient sancionador corresponent. Sol·licitud de Baixa

Llicències d’obertura

BLANC
Canvi de titularitat expedients
Comunicació Arrendaments

1. Comunicació arrendament

2. Certificada assegurança de responsabilitat civil

3. Declaració jurada per a pubs.

4. Declaració jurada per a detallistes.

5. Autorització de representant.

Pot realitzar aquest tràmit de manera telemàtica a través del catàleg de tràmits de la Seu Electrònica de l’Ajuntament / Categoria “Activitats i ocupació de la via pública”

Llicència ambiental

1. Certificat de compatibilitat urbanística

2. Llicència ambiental

3. Declaració responsable tècnic redactor.

4. Comunicació de posada en funcionament.

5. Autorització de representant.

Pot realitzar aquest tràmit de manera telemàtica a través del catàleg de tràmits de la Seu Electrònica de l’Ajuntament / Categoria “Activitats i ocupació de la via pública”

Taxis

BLANC
Permís Local de Conductor

Nota important: Per a poder conduir els vehicles de taxi serà obligatori trobar-se en possessió del permís local de conductor

Requisitos

A) No patir malaltia infecte-contagiosa o impediments físic o psíquic que impossibilite o dificulte el normal exercici de la professió, mitjançant certificat mèdic ordinari redactat en imprés oficial.

B) Trobar-se en possessió del permís de conducció exigit per la normativa vigent en matèria de circulació.

C )Trobar-se en possessió del títol de graduat en ESO o equivalent D) Superar la corresponent prova d’aptitud.

Tramitación

Tots els anys el mes de juny es convoquen proves per a obtindre el Permís Local de Conductor.

Pruebas / ejercicios

Exercici primer: Consistent a identificar en 3 plans muts (nucli urbà, Gran Alacant i Polígon Industrial In-2 i Poble llevantí) 10 carrers i 10 llocs d’interés, edificis públics, monuments, itineraris, etc. facilitats pel Tribunal.

Temps de realització: 30 minuts i serà de caràcter eliminatori.

La formula de correcció serà la següent: Mínim: 5 carrers correctes i 5 llocs d’interés correctes.

Exercici segon: Consistent a contestar 25 preguntes tipus test amb 4 respostes alternatives, sent només una d’elles correcta. Versarà sobre la següent legislació:

Temps de realització: 40 minuts. Caràcter eliminatori. La fórmula de correcció serà la següent: Mínim: 20 correctes

Tarjeta permiso conductor local

Per al lliurament de la targeta acreditativa del permís de conductor local, els aprovats hauran d’aportar justificant del pagament de les taxes (15,53 €) i una fotografia.

Renovació Permís Local de Conductor

El permiso local de conductor tendrá una validez para un período máximo de 5 años, al término de los cuales deberá ser renovado a instancia de sus titulares.

La renovació s’efectuarà sense necessitat d’examen, sempre que s’acredite que han exercit la seua professió per un termini mínim d’un any en l’últim quinquenni, havent de presentar, abans del venciment del permís de conductor local, sol·licitud de pròrroga del mateix acompanyada dels següents documents en el registre d’entrades de l’Ajuntament:

 • Vida Laboral.
 • Contracte de Treball.
 • Permís Conductor.
 • Fotografia

Una vegada rebut en el Negociat d’Infraestructura s’eleva proposta a la Junta de Govern Local per a la seua renovació,

Notificada la renovació al titular, per al lliurament de la nova targeta acreditativa del permís de conductor local, estiga haurà d’aportar justificant del pagament de les taxes (4 €) i el permís de conductor anterior.

Canvi Vehicle Taxis

Els titulars de llicències podran substituir, prèvia autorització municipal, el vehicle adscrit a aquestes. El vehicle substitut haurà de sotmetre’s a la revisió corresponent, que tindrà per objecte la comprovació dels requisits establits en l’Ordenança de taxis i justificar, mitjançant l’oportú certificat, l’haver superat la corresponent Inspecció Tècnica de Vehicles que li corresponga. El vehicle substitut haurà de complir els requisits exigibles per a l’atorgament de l’autorització de transport interurbà.

Tramitació:

1.- Es presenta sol·licitud per al canvi de vehicle de taxi acompanyada de la nova documentació i justificant del pagament de les taxes (54,86 €) en el registre d’entrades de l’Ajuntament.

2.- Una vegada rebut en el Negociat d’Infraestructura, se sotmetrà a la revisió corresponent pels Serveis Municipals que emetran informe. Si aquest és favorable, s’eleva proposta a la Junta de Govern Local per a la seua renovació,

3.- Notificada la renovació al titular, per al lliurament de la nova targeta de la llicència municipal, estiga haurà d’aportar justificant del pagament de les taxes (54,86 €) i la targeta anterior.

T’interessa…

Tramitació Guals

Ordenança

Important: Instruccions

 

Sol·licitud “Telemàtica” a través de la Seu Electrònica (necessari signatura digital)

Sol·licitud llicencia gual

Canvi de titular gual

Sol·licitud “Presencial”:

Pots descarregar, emplenar i entregar en registre el següent document:

Sol·licitud de gual

Cambio titular vado

Certificat de No Activitat

Sol·licitud

Declaració responsable per a contractar subministraments

Sol·licitud “Telemàtica” a través de la Seu Electrònica:
(necessari signatura digital)

Anar al tràmit

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies