Estadística / Padró

Cercador Oficines de Registre

La meua bústia electrònica

Registro - Preguntas frecuentes

Inici » Àrees » Estadística / Padró

Sol·licitud del Certificat d’Empadronament

És el document que acredita la residència i el domicili habitual. Se sol·licita en els casos en què el document haja de presentar-se davant organismes oficials o en alguns tràmits, davant organismes, empreses o ens privats.

És necessari disposar de signatura digital, i se sol·licita a través del següent enllaç:

Anar al tràmit

Si no disposa de signa digital pot sol·licitar-ho en l’Agència de Desenvolupament Local.

És necessari sol·licitar cita prèvia per qualsevol dels següents mitjans:

 • A través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament:

Cita prèvia en línia

 • A través de whatsapp: Tlf: 666 665 167

Padró – Sol·licitud d’Alta (des d’un altre Municipi / Naixements)

Tota persona que viva a Espanya està obligada a inscriure’s en el Padró del municipi on resideix habitualment.

Els qui visquen en més d’un municipi s’inscriuran en el que residisquen durant més temps a l’any.

El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns del municipi. Les seues dades constitueixen prova de la residència en el municipi i del domicili habitual en el mateix i són utilitzats per a l’actualització del Cens Electoral.

Els veïns han de comunicar les variacions en les seues dades d’inscripció, especialment els canvis de domicili dins del terme municipal.

Els menors d’edat no emancipats i els majors amb discapacitat que excepcionalment tinguen nomenat representant legal tindran el mateix veïnatge que els pares que tinguen la seua guarda o custòdia o, en defecte d’això, dels seus representants legals, excepte autorització per escrit d’aquests per a residir en un altre domicili o municipi.

El termini màxim per a resoldre l’empadronament és de tres mesos a partir de la sol·licitud, segons el que s’estableix en l’article 21.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Si desitja que una altra persona ho represente davant el padró municipal haurà d’emplenar el següent formulari de sol·licitud:

Consentiment per a atorgar representació per a padró

1. Fulla padronal emplenada i signada:

Descarregar Fulla Padronal

2. Documentació acreditativa de la identitat:

Espanyols

 • DNI (obligatori per a majors de 14 anys)

Estrangers

 • Ciutadans d’Estats membres de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa: Certificat de Registre de Ciutadà de la Unió, en el qual consta el Número d’Identitat d’Estranger (NIE), juntament amb el document acreditatiu de la identitat o passaport expedit per les autoritats del seu país.
 • Resta: Targeta d’identitat d’estranger expedida per les autoritats espanyoles, en la qual consta el Número d’Identitat d’Estranger (NIE) o, en defecte d’això, passaport expedit per les autoritats del seu país.

Menors d'edat

 • Fins als 14 anys: Llibre de Família o Certificat de naixement, en cas que no disposen d’un document d’identificació.
 • Majors de 14 anys: els mateixos documents d’identificació exigits per als majors d’edat. Els documents d’identificació han d’estar en vigor.

3. Acreditació de la representació de menors i de persones amb discapacitat per a l’exercici de la seua capacitat jurídica:

Menors no emancipats

 • Llibre de Família o Certificat de naixement.

Empadronament amb un només progenitor

 • Si existeix, resolució judicial sobre la guarda i custòdia.
 • Consentiment de l’altre progenitor o autorització judicial, en virtut de l’art. 154 del Codi Civil, per a dur a terme el canvi de domicili o de residència.
 • Si la guarda i custòdia és compartida i la resolució no es pronuncia sobre el lloc d’empadronament, haurà d’aportar-se sempre el mutu acord de tots dos progenitors o una resolució judicial que es pronuncie expressament sobre l’empadronament.
 • Excepcionalment, en determinats suposats, declaració responsable justificant la impossibilitat de disposar de la signatura de l’altre progenitor, segons model subministrat per l’Ajuntament.

Declaració Responsable amb resolució de guàrdia i custòdia

Declaració Responsable sense resolució de guàrdia i custòdia

Persones amb discapacitat per a l'exercici de la seua capacitat jurídica

 • Autorització o resolució judicial que acredite la representació.

4. Documentació acreditativa del domicili:

Documents necessaris per a acreditar l’ús de l’habitatge

Autorització Propietari

És necessari disposar de signatura digital. Se sol·licita a través del següent enllaç:

Anar al tràmit

Si no disposa de signatura digital pot sol·licitar-ho en l’Agència de Desenvolupament Local.

Estem situats en:

  • Planta baixa de l’Ajuntament de Santa Pola (Plaza de la constitució nº1)
  • Oficina Municipal de Gran Alacant (Av. Escandinàvia nº31)

És necessari sol·licitar cita prèvia per qualsevol dels següents mitjans:

  • A través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament: Cita prèvia en línia
  • A través de whatsapp: Tlf: 666 665 167

Padró – Sol·licitud de modificació de dades

Aquest tràmit permet presentar sol·licituds per al canvi de domicili dins del mateix municipi o modificar/corregir dades personals en el padró municipal d’habitants.

De conformitat amb el que s’estableix en l’article 68 del Reglament de Població i Demarcació Territorial, els interessats hauran de notificar o comunicar als Ajuntaments els canvis que es produïsquen en les dades registrades en el padró municipal.

Documentació obligatòria

 • Documentació acreditativa de la identitat (especificat en la pestanya “documentació a aportar” de l’apartat “Padró – Sol·licitud d’Alta”)

Documentació a aportar segons el cas

 • Acreditació de la Titulació Posseïda (De conformitat amb els articles 57, 59 i 68 del Reglament de Població i Demarcació Territorial, els interessats hauran de comunicar els canvis que es produïsquen en les dades recollides en el padró municipal, per exemple, les titulacions que posseïsquen.)
 • Documentació que acredite l’ús de l’habitatge (especificat en la pestanya “documentació a aportar” de l’apartat “Padró – Sol·licitud d’Alta”)
 • Documentació a aportar segons el cas de menors En cas d’existir, Resolució Judicial de Guàrdia i Custòdia. (Especificat en la pestanya “documentació a aportar” de l’apartat “Padró – Sol·licitud d’Alta”)

És necessari disposar de signatura digital. Se sol·licita a través del següent enllaç:

Anar al tràmit

Si no disposa de signatura digital pot sol·licitar-ho en l’Agència de Desenvolupament Local.

Estem situats en:

  • Planta baixa de l’Ajuntament de Santa Pola (Plaza de la constitució nº1)
  • Oficina Municipal de Gran Alacant (Av. Escandinàvia nº31)

És necessari sol·licitar cita prèvia per qualsevol dels següents mitjans:

  • A través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament: Cita prèvia en línia
  • A través de whatsapp: Tlf: 666 665 167

Padró – Sol·licitud de baixa

Aquest tràmit permet sol·licitar la baixa en el padró municipal d’habitants.

Es requereix acreditació de la identitat del sol·licitant.

L’Ajuntament iniciarà un expedient de baixa per inscripció indeguda:

 • D’ofici, als qui figuren inscrits sense residir habitualment en el Municipi, quan un altre ciutadà s’empadrone i indique que no resideixen altres ciutadans en el domicili.
 • A instàncies de part. Qualsevol ciutadà que tinga coneixement que una persona no resideix en el domicili en el qual es troba empadronada podrà presentar una sol·licitud de baixa en el padró. En la sol·licitud s’haurà de facilitar quanta informació es conega sobre el domicili o parador actual de la persona indegudament inscrita. Declarar dades que no són vertaders pot ser constitutiu de delicte i/o falta.

Quan a un ciutadà se li haja tramitat un expedient de baixa per inscripció indeguda en el padró, podrà presentar al·legacions per a acreditar que continua residint en el domicili, sol·licitant que no se li done de baixa en aquest.

És necessari disposar de signatura digital. Se sol·licita a través del següent enllaç:

Anar al tràmit

Si no disposa de signatura digital pot sol·licitar-ho en l’Agència de Desenvolupament Local.

Estem situats en:

  • Planta baixa de l’Ajuntament de Santa Pola (Plaza de la constitució nº1)
  • Oficina Municipal de Gran Alacant (Av. Escandinàvia nº31)

És necessari sol·licitar cita prèvia per qualsevol dels següents mitjans:

  • A través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament: Cita prèvia en línia
  • A través de whatsapp: Tlf: 666 665 167

Padró – Sol·licitud de baixa d’estrangers per trasllat a l’estranger

Aquest tràmit permet presentar sol·licituds per a la baixa en el padró municipal d’habitants per canvi de residència d’estrangers que es traslladen a l’estranger.

Documentació obligatòria

 • Documentació acreditativa de la identitat.
 • Còpia de passaport (totes les pàgines) i N.I.E o Targeta de Residència

Documentació a aportar segons el cas

 • Còpia de reserva de vol, tren, autobús o qualsevol mitjà de transport que puga utilitzar.
 • Si ja és a l’estranger, documentació que acredite que resideix allí.

És necessari disposar de signatura digital. Se sol·licita a través del següent enllaç:

Anar al tràmit

Si no disposa de signatura digital pot sol·licitar-ho en l’Agència de Desenvolupament Local.

Estem situats en:

  • Planta baixa de l’Ajuntament de Santa Pola (Plaza de la constitució nº1)
  • Oficina Municipal de Gran Alacant (Av. Escandinàvia nº31)

És necessari sol·licitar cita prèvia per qualsevol dels següents mitjans:

  • A través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament: Cita prèvia en línia
  • A través de whatsapp: Tlf: 666 665 167

Finestreta Única

Per a realitzar registres per finestreta única és necessari sol·licitar cita prèvia per qualsevol dels següents mitjans:

 • A través de whatsapp: Tlf: 666 665 167

Pot descarregar, emplenar i entregar en registre el següent document:

Descarregar Sol·licitud General

T’interessa…

Sistema d'Interconnexió de Registres (SIR)

Aquest sistema permet el registre i enviament telemàtic des del Registre de l’Ajuntament a qualsevol òrgan de l’Administració Pública, independentment de la seua localització.

Per tant, tota persona no obligada a relacionar-se amb l’Administració de manera electrònica, pot presentar les seues sol·licituds o documentació dirigida a qualsevol organisme oficial presencialment en el Registre d’Entrada.

situat en la planta baixa de la Casa Consistorial, la qual es traslladarà telemàticament a l’organisme de destí, expedint-se el corresponent justificant d’enviament.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies