Àrea Social

Inici » Àrees » Àrea Social

Atenció a la dependència

Amb l’entrada en vigor de la Llei 39/2006 de 14 de desembre , en 2017, es crea el Servei d’Atenció a la Dependència a l’Ajuntament de Santa Pola.

Aquest servei s’encarrega d’informació, assessorament, gestió i suport a familiars i/o persones dependents del municipi.

El Reconeixement de la Situació de Dependència, té com a finalitat garantir una millor qualitat de vida a les persones dependents mitjançant l’accés a una xarxa de serveis i prestacions, la finalitat de les quals és promoure l’autonomia personal, i atendre les necessitats de les persones amb dificultats per a realitzar les activitats bàsiques de la vida diària.

 • Servei de Centre de Dia.
 • Servei d’atenció Residencial
 • Habitatge Tutelat.
 • Prestació Econòmica Vinculada al Servei:
  • Per a l’obtenció d’Ajuda a domicili.
  • Per a sufragar les despeses de Centres de dia o Centres Residencials acreditats.
  • Serveis de Prevenció i Promoció.
 • Prestació Econòmica per a Cures en l’entorn Familiar.
 • Prestació Econòmica d’Assistència Personal.
 • Teleassistència domiciliària.
 • Persones majors dependents.
 • Persones amb diversitat funcional física o intel·lectual.
 • Persona amb malaltia mental.
 • Xiquets menors de tres anys amb problemes de dependència.

Sol·licitud de cuidador no professional

 • Fotocòpia de DNI de la persona dependent i cònjuge.
 • Fotocòpia de DNI de la persona cuidadora.
 • Certificat d’empadronament de la persona dependent.
 • Certificat d’empadronament de la persona cuidadora.
 • Informe mèdic: Model dependència o d’especialistes.
 • Fotocòpia de la 1r fulla de la cartilla bancària de la persona dependent.

Sol·licitud prestació vinculada al servei d’ajuda a domicili.

 • Fotocòpia de DNI de la persona dependent i cònjuge.
 • Certificat d’empadronament de la persona dependent.
 • Informe mèdic: Model dependència o d’especialistes.
 • Fotocòpia de la 1r fulla de la cartilla bancària de la persona dependent.

Sol·licitud ingresse en centre residencial.

 • Fotocòpia de DNI de la persona dependent i cònjuge.
 • Certificat d’empadronament de la persona dependent.
 • Informe mèdic: Model dependència o d’especialistes.
 • Fotocòpia de la 1r fulla de la cartilla bancària de la persona dependent.

Sol·licitud de cuidador no professional per a menors d’edat.

 • Fotocòpia de DNI de la persona dependent.
 • Fotocòpia de DNI de la persona cuidadora.
 • Fotocòpia de DNI dels pares i germans/as.
 • Fotocòpia del Llibre de Família.
 • Certificat d’empadronament de la persona dependent.
 • Certificat d’empadronament de la persona cuidadora.
 • Informe mèdic: Model dependència o d’especialistes.
 • Fotocòpia de la 1r fulla de la cartilla bancària de la persona dependent.

Mitjançant cita prèvia telefònica:

 • Centre cívic i social: 966 69 42 00.
 • Cita: dilluns de 10 a 13.30 hores.

Per a més informació pot escriure’ns a través del correu electrònic: dependencias@santapola.es

Atenció a persones majors

El servei consisteix en el lliurament diari en el domicili de l’usuari dels menjars de dilluns a divendres, excepte els dies festius de caràcter nacional o autonòmic.

Està dirigit a millorar la nutrició de les persones majors, per entendre que una nutrició adequada contribueix de manera decisiva a la salut, benestar i qualitat de vida de totes les persones i, especialment, de les persones majors.

L’objectiu és oferir a les persones majors una dieta saludable en el seu propi domicili i adaptada a les seues necessitats.

Quins són els requisits?

 • Tindre 65 anys o més.
 • Tindre autonomia per a la preparació i ingesta dels aliments servits, o bé aportar compromís de familiars o de l’entitat local que es responsabilitzen d’aquesta tasca.
 • Estar empadronat en algun dels ajuntaments que participen en el programa i l’ajuntament del qual haja formalitzat conveni de col·laboració amb la Conselleria de Benestar Social.
 • Precisar el servei, acreditat mitjançant informe social i informe metge favorables.

Com ho sol·licite?

Mitjançant cita prèvia telefònica en el Centre cívic i social, a través del telèfon: 966 69 42 00. Cita: Dimarts de 10.30 a 13.30

Més informació: Programa menjar a casa

A qui va dirigit?

Persones majors de 55 anys empadronats en la localitat.
Programa específic per a dones en edat de climateri.

En què consisteix el programa?

 • Informació Programes/Recursos a través d’atenció directa.
 • Detecció de necessitats individuals, familiars i comunitàries del col·lectiu.
 • Foment de xarxes de suport social.
 • Punt d’informació i difusió de prestacions i campanyes d’oci.
 • Valoració de casos de manera individualitzada i derivació a Serveis especialitzats si escau.
 • Valoració mèdica de manera individualitzada, previ a l’accés al Programa.
 • Revisions i assessorament mèdic periòdiques a través del Departament de Salut Municipal (seguiment).
 • Control diari del pols.
 • Programació i posada en marxa d’exercicis adequats a l’estat físic del beneficiari.
 • Marxa i exercicis a l’aire lliure.
 • Tècniques de relaxació.
 • Activitats d’oci puntuals programades dins del programa.

Com ho sol·licite?

Mitjançant cita prèvia telefònica en el Centre cívic i social, a través del telèfon: 966 69 42 00. Cita: Dimarts de 10.30 a 13.30.

Es requereix Adjuntar DNI, SIP, Certificat convivència on es precise data inscripció en padró, Informes mèdics que es disposen.

Les cites seran facilitades i coordinades de manera flexible personalment amb cada interessat. No es podran incorporar als diferents grups fins a rebre alta mèdica del departament de salut.

Servicio orientado a las personas y familias que presenten problemas para la realización de las actividades elementales de la vida diaria, priorizando principalmente el aseo y cuidado personal.

Además de refuerzo para alimentarse, supervisión, si procede, de la medicación y del estado de salud, apoyo en movilizaciones dentro del hogar…

A través de este servicio se les proporciona atención directa en el propio hogar mediante intervenciones que favorecen su permanencia e integración en su entorno habitual.

¿A quién va dirigido?

A todas aquellas personas residentes en el municipio de Santa Pola, debidamente inscritas en el Padrón Municipal de Habitantes, que tengan algún tipo de dificultad en el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria y que no pudiendo ser atendidos total o parcialmente, por familiares, deseen o consideren necesario permanecer en su domicilio.

 • Personas Mayores.
 • Personas con Diversidad Funcional.
 • Familias con problemática social grave detectada. Especialmente cuando existan menores en el núcleo de convivencia.

¿Cómo lo solicito?:

Mediante cita previa telefónica en el Centro cívico y social, a través del teléfono: 966 69 42 00. Cita: Martes de 10:30 a 13:30.

A qui va dirigit?

Població de 3a Edat del municipi i persones amb diversitat funcional que presenten i complisquen amb els requisits establits en el reglament (Diputació)

Quina documentació necessite?

Adjuntar Fulla petició documentació del departament (DNI, SIP, Certificat convivència on es precise data inscripció en padró, Justificant ingressos d’unitat familiar mensual, Informe mèdic.

Com ho sol·licite?

Email: socialmayores@santapola.es

Dimarts de 8.15 a 10.15 en període COVID-19.

Posteriorment les cites seran facilitades i coordinades de manera flexible personalmento amb cada interessat entre els dies esmentats.

Informació addicional:

Si té reconeguda la condició de dependència, consultar primer la possibilitat de sol·licitar-la a través de l’àrea de dependència.

Neteja Copia el text

Atenció a família i menors

Servei d’atenció i suport a la família quan existeix una persona menor d’edat en situació de risc o vulnerabilitat, amb la finalitat de treballar al costat de la família aquells aspectes que es consideren debilitants i potenciar els afavoridors de la relació de cara a revertir la situació de risc o vulnerabilitat i en la mesura que siga possible aconseguir el canvi necessari perquè la situació no es torne a produir.

El servei compta amb un equip interdisciplinari (psicòloga, treballadora social i educador/a social), derivació de menors a recursos oportuns.

Proposta de mesures de protecció per al menor.

A qui va dirigit?

 • Famílies amb menors al seu càrrec.

Com ho sol·licite?

A través de cita prèvia telefònica, o acudint de manera presencial a:

 • Centre cívic i social: 966 69 42 00.
 • Serveis Socials Gran Alacant: 966 69 60 55.

D’ofici, prèvia notificació o denúncia d’una possible situació de desprotecció infantil de qualsevol ciutadà o ciutadana, professional de Serveis Socials, Sanitat, Educació o de les Forces i Cossos de Seguretat del Estadoa (La Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, recull que qualsevol persona o institució haver de comunicar o notificar les situacions observades a l’entitat competent, i si és el cas, prestar-li l’auxili immediat que precise).

Així mateix, les persones menors d’edat també podran posar-se en contacte amb el Servei.

És un centre d’atenció diürna que realitza una labor preventiva, proporcionant a niñxs i adolescents una sèrie de serveis de suport socioeducatiu i familiar a través d’activitats d’oci, culturals, ocupacionals i rehabilitadores. Potenciant el seu desenvolupament personal i integració social, a fi d’afavorir el seu procés de normalització i autonomia personal.

Són activitats pròpies d’aquest centre el suport psicosocial, educatiu, seguiment escolar i activitats extraescolars.

A més, hauran de col·laborar en la normalització de la dinàmica familiar.

A qui va dirigit?

 • Famílies i menors.

Com ho sol·licite?

C/ Pablo Iglesias, bloc 8, baix
TF: 965 41 57 03
centrodia@santapola.es

Més informació: familiaymenor@santapola.es

La protecció de la infància i l’adolescència és un dels principis fonamentals dels drets humans i totes les administracions públiques, així com la població en general, tenim l’obligació i el deure de protegir les persones menors d’edat de qualsevol tipus de violència i maltractament.

Des del EEIIA, actualment format per una psicòloga experta en intervenció i teràpia familiar, es desenvolupen actuacions d’atenció integral i suport a la infància i adolescència, principalment en persones menors d’edat en situació de vulnerabilitat, risc o desprotecció, treballant tant amb els xiquets, xiquetes i adolescents com amb les seues famílies i persones convivencials.

L’objectiu general d’aquest servei és previndre i evitar les situacions de risc, vulnerabilitat i desemparament de les persones menors d’edat, incidint en els factors que les propicien, així com dur a terme la formació i valoració de famílies per a acolliment en família extensa i realitzar els seguiments d’aquests.

Per a accedir a aquest servei la persona beneficiària serà remesa per l’equip tècnic d’Atenció Primària Bàsica del departament de Serveis Socials, no sent possible la sol·licitud per part de la persona interessada o de professionals d’altres departaments o àrees.

Quines persones són beneficiàries?

 1. Xiquets, xiquetes i adolescents en situació de vulnerabilitat, risc o desprotecció (situació provocada per les característiques o circumstàncies de progenitores o cuidadores principals, per la dinàmica relacional familiar o per les característiques o circumstàncies dels menors).
 2. Xiquets, xiquetes i adolescents que han sigut víctimes de situacions traumàtiques, tracte negligent o de qualsevol altra circumstància que faça aconsellable dur a terme una intervenció de caràcter psicoterapèutic.
 3. Xiquets, xiquetes i adolescents que hagen realitzat conductes antisocials o delictives i siguen inimputables (persones menors de 14 anys).
 4. Xiquets, xiquetes i adolescents que es troben en acolliment familiar en família extensa, així com les famílies acollidores extenses.
 5. Persones que formen part del nucli convivencial i de referència dels xiquets, xiquetes i adolescents .
 6. Xiquets, xiquetes i adolescents en acolliment residencial amb un Pla de Protecció l’objectiu de la qual siga la reunificació familiar.

Carta de serveis de EEIIA:

 • Suport als serveis socials d’atenció primària de caràcter bàsic en la valoració i detecció de situacions de risc i/o vulnerabilitats produïdes per la dinàmica familiar o alguna característica d’un o més membres de la família, i coordinació sistemàtica.
 • A requeriment de l’equip d’intervenció social de la zona bàsica.
 • Atenció integral de caràcter educatiu, psicològic, social, de mediació, psicoterapèutic, o d’acompanyament, tant individuals com familiars o grupals de les necessitats específiques dels Xiquets, xiquetes i adolescents i les seues famílies.
 • Elaboració i implantació de programes que fomenten l’establiment dels vincles afectius i el bon tracte en la unitat familiar.
 • Actualització de la valoració de la situació personal o familiar i del pla d’intervenció, de protecció o pla personalitzat d’intervenció social.
 • Facilitació de la incorporació dels Xiquets, xiquetes i adolescents en situació de risc o vulnerabilitat als programes i recursos de formació i inserció laboral, secundant així el procés d’emancipació, autonomia personal i inclusió sociolaboral.
 • Col·laboració amb els programes de mesures judicials, acolliment familiar en família educadora, adopcions i abusos sexuals, així com amb el servei de violència de gènere i masclista.

Atenció a persones migrants i convivència social – PANGEA

L’Oficina d’Atenció a Persones Migrades és una oficina local creada en virtut d’un conveni entre la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i l’Ajuntament de Santa Pola per a afavorir la integració de la població immigrant del nostre municipi, facilitant l’accés als recursos que les administracions i altres entitats disposen en aquesta matèria.

 • Servei d’Atenció integral a persones immigrants: informació, orientació i assessorament (accés a recursos; situacions jurídiques; qüestions laborals i Seguretat Social; inici de tràmits de protecció internacional, asil i/o refugi; tràmits consulars; realització d’informes d’arrelament).
 • Realització d’accions comunitàries i/o sensibilització (impuls de la participació i activació i dinamització del teixit associatiu; activitats de sensibilització; espais de convivència; cursos d’idiomes i preparació per a l’examen de nacionalitat; suport en processos de mediació per a la resolució de conflictes; mediacions lingüístiques coordinades amb l’Oficina Municipal de Voluntariat de l’Ajuntament).
 • Persones immigrants.
 • Sol·licitants d’asil i refugi.
 • Residents comunitaris (països Unió Europea).
 • Persones espanyoles que, d’una forma o una altra, tenen relació de parentiu, laboral, professional i/o social amb unes altres que es trobe en alguna situació anterior, o persones migrants que hagen obtingut la nacionalitat espanyola.
 • Tècnics i professionals de l’Administració Local.
 • Població general.
 • Personal voluntari de l’Oficina Municipal de Voluntariat de l’Ajuntament de Santa Pola.

Acudint de manera presencial a nostra oficia situada en:

 • Centre Social Comunitari, Oficina Pangea, c/ Espoz i Mina, 55, baix.
 • De dilluns a dijous de 8.00 a 13.30 hores.

Per a més informació pot escriure’ns a través del correu electrònic: pangea@santapola.es

Prestacions econòmiques d’emergència social

Prestacions econòmiques individualitzades (PEIs) per a pal·liar situacions de necessitat social. Dins d’aquesta categoria podem trobar els següents conceptes:

 • Despeses per a l’ús de l’habitatge habitual.
 • Despeses destinades a cobrir necessitats bàsiques.
 • Tractament farmacològic.
 • Ajudes protètiques.

Aquestes ajudes van dirigides a persones individuals, nuclis familiars i unitats de convivència, amb el propòsit de remeiar una situació d’urgent necessitat i amb greus problemes que afecten la seua autonomia personal i econòmica.

A través de cita prèvia telefònica:

 • Centre cívic i social: 966 69 42 00
 • Serveis Socials Gran Alacant: 966 69 60 55.

Prestacions econòmiques: Renda valenciana d’inclusió

1. Informació, gestió i instrucció dels tramites relacionats amb la Renda Valenciana en les seues següents modalitats:

 • Renda de Garantia d’Ingressos Mínims.
 • Renda de Garantia d’Inclusió Social.

2. Informació sobre la tramitació de:

 • Renda Complementària d’ingressos per prestacions de PNC i RAI per Violència de Gènere. (Es gestionen a través de les Direccions Territorials)

La Renda de Garantia d’Inclusió Social va dirigida a unitats familiars en situació o en risc d’exclusió social els recursos econòmics de la qual no són suficients per a cobrir les necessitats bàsiques de la vida diària. Els sol·licitants han de subscriure’s voluntàriament a un acord d’inclusió, participant així en un programa personalitzat d’inclusió.

La Renda de Garantia d’Ingressos Mínims va dirigida a unitats familiars en situació o en risc d’exclusió social els recursos econòmics de la qual no són suficients per a cobrir les necessitats bàsiques de la vida diària. Els sol·licitants NO han de subscriure’s a un acord d’inclusió, i amb això renuncien a una part de la quantia no havent de sotmetre’s a obligacions específiques d’aquesta modalitat de RVI.

A través del següent enllaç podràs trobar tota la informació relacionada, models de sol·licitud o qualsevol altra informació rellevant sobre el tràmit o els requisits d’accés:

Renda Valenciana d’Inclusió (RVI)

[learn_habite caption=”Documentació a presentar amb la sol·licitud de Renda Valenciana d’Inclusió”]

 • Sol·licitud (Emplenada degudament i signada).
 • Fotocopia DNI / NIE / PASSAPORT (De tota la unitat familiar).
 • Fotocòpia del llibre de família complet.
 • Si viu només: Fe d’estat (Registre Civil-Jutjat de pau).
 • Certificat de convivència (de tota la unitat familiar).
 • Certificat d’empadronament històric.

Banc (De tota la unitat de convivència):

 • Certificat bancari amb el saldo actual del compte.
 • Extracte bancari dels moviments dels últims 6 mesos.
 • Títol i compte bancari (1a fulla de la cartilla).
 • Fulla de domiciliació bancària (emplenada i segellada pel banc).

Treballe / Ocupació per compte d’altri (d’algun membre de la unitat de convivència)

 • Aportar fotocòpia de les 3 últimes nòmines.

Treballe / Ocupació per compte propi – Autònom (d’algun membre de la unitat de convivència)

 • 4 últimes declaracions trimestrals d’hisenda (Model 130 o 131).
 • Últim rebut de liquidació de cotització on conste la base de cotització de la Seguretat Social.

Divorcie / Separació:

 • Fotocòpia de la sentència i conveni regulador (si és el cas).
 • Rebut de l’últim pagament de pensió compensatòria o d’aliments.
 • IMPAGAMENT: Fotocòpia de la denúncia per incompliment.

Separació de fet:

 • Document d’inici dels tràmits de separació presentats en el jutjat

Vehicles (De tota la unitat de convivència)

 • Fotocòpia del permís de circulació.
 • Targeta d’inspecció tècnica.

Altres:

 • Si algun membre rep pensió de l’estranger: Justificant bancari.
 • Document que acredite la guàrdia/custòdia/tutela de qualsevol membre.
 • Situació de dependència reconeguda: Fotocòpia de la resolució d’aquesta.
 • Qualificació de minusvalidesa igual o superior al 33%: fotocòpia de la resolució.

Lloguer:

 • Fotocòpia contracte de lloguer.
 • Rebut de l’últim mes vençut (Ha de ser emés pel banc).

Hipoteca:

 • Fotocòpia de l’escriptura de compravenda de l’habitatge.
 • Fotocòpia del contracte del préstec hipotecari.
 • Últims 6 rebuts pagats.

Pareja de fet:

 • Certificat d’inscripció en l’òrgan competent o declaració responsable de tots dos.

Víctimes de violència de gènere:

 • Fotocòpia de l’ordre de protecció vigent o sentència resolutòria o informe de l’òrgan competent en matèria.

Cònjuge residint a l’estranger:

 • Certificat de residència emés pel país (Consolat)

Membre de la unitat familiar ingressat en un centre o privat de llibertat:

 • Certificat acreditatiu emés pel centre

Estrangers jubilats:

 • Document d’identitat i Sol·licitud d’asil en tràmit o autorització de residència

Apàtrides: Targeta acreditativa

Si el sol·licitant és menor de 25 anys:

 • Certificat d’alta en la Seguretat Social.
 • Resolució administrativa o sentència judicial de mesures administratives.
 • Resolució de grau de dependència o certificat de diversitat funcional.
 • Informe social de persones a càrrec o de condició de víctima.

[/learn_habite]

[learn_habite caption=”Documentació per a sol·licitar la Renda Valenciana complementària d’ingressos per prestacions de PNC de Jubilació / invalidesa”]

SOL·LICITUD SIMPLIFICADA, només per a persones perceptores de PNC

D’optar per aquesta sol·licitud, haurà d’acompanyar-la de la DECLARACIÓ INDIVIDUAL DE PENSIONISTA. Per a rebre aquesta informació ha de sol·licitar cita prèvia. La sol·licitud, degudament emplenada i signada haurà d’anar acompanyada de la següent documentació:

 • Fotocòpia de DNI / NIE.
 • Acreditació REPRESENTACIÓ si és el cas.
 • MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (és necessari que la persona sol·licitant siga titular del compte).
 • CERTIFICAT D’EMPADRONAMENT on consten totes les persones que viuen en el mateix domicili o s’acredite que viu només.
 • Fotocòpia 1a FULLA DE LA CARTILLA DEL BANC
 • Altres documents: Qualsevol altre document que el sol·licitant considere oportú incorporar a l’expedient.

En la cita prèvia en Oficines PROP li entregaran la DECLARACIÓ INDIVIDUAL DE PENSIONISTA amb les dades que consten actualment en el seu expedient de PNC ja emplenats. Si les dades personals i econòmiques de totes les persones amb les quals conviu han canviat haurà d’indicar-ho. Per a això, haurà d’emplenar la Declaració amb els ingressos anuals de cada persona (aportant declaració d’IRPF o acreditació d’aquests ingressos) així com el nom complet i número de DNI de totes les persones de la unitat de convivència.

[/learn_habite]

Neteja Copia el text Ressalta les paraules desconegudesUsa les formes valencianes Tradueix mentre s’escriu Permet l’ús del text de manera anònima per a millorar el servei de traducció

Les modalitats d’Inclusió Social i d’Ingressos Mínims podràs sol·licitar-les en els Serveis Socials del teu ajuntament, on una treballadora social et proporcionarà la informació necessària per a la seua tramitació.
En el caos de les complementàries d’ingressos per prestacions hauràs d’acostar-te a la direcció Territorial: C/Teatre 37 1a

A través de cita prèvia telefònica:

 • Centre cívic i social: 966 69 42 00
 • Serveis Socials Gran Alacant: 966 69 60 55.

Més informació: rentavalenciana@santapola.es

En tots dos casos pots també pots informar-te a través de la pàgina web (www.inclusio.gva.es) i a través del telèfon 012

Itineraris Integrats

El programa d’Itineraris d’Inserció Sociolaboral ofereix un ampli ventall d’actuacions destinades a ciutadans que presenten factors d’exclusió o absència de competències i habilitats personals o professionals, amb l’objectiu de facilitar la seua inserció sociolaboral.

La regidoria de Serveis Socials ha conformat l’equip base de professionals que han començat a desenvolupar els itineraris d’inserció sociolaboral per a persones en risc d’exclusió social, un programa que compta amb el suport del Fons Social Europeu i de la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge.

El perfil dels usuaris és el de persones en situació o risc d’exclusió social, que presenten factors d’exclusió relacionats amb qüestions personals, laborals, de salut, relacionals, familiars, etc. També les que tenen una absència o falta de competències o habilitats personals i/o professionals, laborals i socials.

El ventall d’actuacions a seguir són l’atención individual i grupal, habilitats socials i tècniques d’autoestima, ocupabilitat i acompanyament, seguiment i avaluació, prospecció i intermediació laboral, alfabetització digital i suport en l’ocupació.

Les persones interessades poden accedir a les professionals que desenvoluparan els Itineraris Integrats per a la Inserció Sociolaboral en les oficines municipals situades al carrer Gabriel Miró 65

Informació, orientació i assessorament per part dels Serveis Socials Municipals amb la finalitat de facilitar l’accés al sistema públic de protecció social, així com gestionar tots els recursos que s’ajusten a les necessitats de cada persona participant.

També es busca millorar l’ocupabilitat de les persones més vulnerables a través del desenvolupament d’itineraris personalitzats d’inserció de caràcter integrador i multidimensional.

Es facilitarà la formació per al desenvolupament de competències personals i professionals bàsiques necessàries per a la millora de la seua autonomia, i es realitzaran accions formatives com la formació ocupacional.

Es busca fomentar l’accés i manteniment de l’ocupació des de la perspectiva de la inversió social (impuls i suport a la contractació de col·lectius vulnerables, foment de l’ocupació protegida a través de centres especials d’ocupació, promoció de l’autoocupació, etc).

Finalment, es pretén avançar en el coneixement dels avantatges socials i econòmics de la incorporació al mercat laboral de persones en situació de risc o exclusió social (campanyes de sensibilització en mitjans de comunicació, fullets informatius sobre avantatges econòmics, fiscals, convenis de col·laboració amb organitzacions empresarials, etc).

T’interessa…

Programa municipal de conciliació "Plan Corresponsables"

El programa té com a objecte generar recursos per a la millora de la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, en el municipi de Santa Pola

Escola d’estiu “Funny&Sunny” 23
(de 3 a 11 anys):

Descarregar Informació
Descarregar Inscripció

Tallers estiu secundària
(de 12 a 16 anys):

Descarregar Informació
Descarregar Inscripció

Dades contacte Serveis Socials

Centro Cívico y Social

C/ Castaños, nº 12
03130, Santa Pola (Alicante)
Tfno: 966 69 42 00
social20@santapola.es

Gran Alacant

Avenida de Escandinavia, nº 31.
03130. Gran Alacant. Santa Pola.
Alicante.
Tfno: 966 69 60 55
socialgranalacant@santapola.es

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies